Skip to main content
 

Zebranie Zarzadu w spr. bież.

Nasze finanse w 2017 r. :

Łącznie aplikowaliśmy o 159 500 zł.

Otrzymamy od Dzielnicy 72 000 zł.

Wydatki własne ok. 6 000 zł. + finansowanie świetlicy w do 28 lutego.

Zebranie walne w 2017 r.

Walne zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 17.30 w budynku Mozarta 1 na piątym
pietrze, sala nr 518.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku Zebrania oraz protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i proponowanych kierunków działania Stowarzyszenia oraz podjęcie
 uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi i przyjęcia sprawozdań.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej oraz zamknięcie zebrania.