Skip to main content
 

Statut

Wyciąg ze Statutu

Tutaj przedstawiamy nasze uwarunkowania prawne, w zakładce Aktualności znajdziecie informacje o Walnych Zebraniach i Budżecie Partycypacyjnym; szczegóły naszych  osiągnięć prezentujemy w zakładkach Zapraszamy i Środowisko, a dalsze dane w Adresach i Kontaktach z Historią i Kulturą.

§ 7  

Stowarzyszenie realizuje następujące cele i zadania:

  1. Organizowanie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
  2. Podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w szczególności upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach Służewa oraz losach ludzi z nim związanych;
  3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej;
  4. Organizowanie i koordynowanie działalności o charakterze edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, w tym szczególnie przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  5. Organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6. Organizowanie i koordynowanie działalności promujących kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji;
  7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  8. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Służewa;
  9. Upowszechnianie i ochrona praw lokatorów i konsumentów;
  10. Promowanie i organizowanie wolontariatu.

Statut - VI 2013 r. , wersja przed zmianami dot. działalności odpłatnej.

Statut po usunięciu Herbu i Działalności gospodarczej.